Provjeri internet konekciju na modemu EPC 3928


Lampice na modemu

1. POWER
o Lampica svijetli konstantno kada modem dobija napajanje
o Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvijek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem
2. DS (downstream) o Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svijetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)
3.US (upstream) o Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svijetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno provieri i da li je koaksijalni kabl na mjestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije
4. ONLINE
o Lampica svijetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
o Lampica ne svijetli ako modem nije registrovan na mrežu – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i provjeri da li je koaksijalni kabl na mjestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije
5. ETHERNET (1, 2, 3, 4) o Lampice svijetle zeleno kada su u portovima priključeni UTP kablovi. Mogu biti žute boje ukoliko uređaj koji je vezan u neki od portova nema/ne zahtijeva protok od modema
o Lampice ne svijetle ako modem na tom portu ne vidi aktivnu konekciju, pri čemu je uređaj vezan u taj port ili ugašen ili je kabl izvučen. Lampice nece svijetleti ako je neispravan UTP kabl
6. USB: nije aktivan
7. WIRELESS LINK: link lampica predstavlja aktivnost WiFi-a
o Lampica sija kada je WiFi mreža aktivna
o Lampica treperi kada postoji protok između rutera i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže
8. WIRELESS SETUP
o Lampica prikazuje povezanost preko WPS (Wifi Protected Setup) sistema.
o Kada lampica ne svijetli WPS je ugašen
9. TEL1
o Lampica stabilno svijetli ako imaš jednu telefonsku liniju o Lampica treperi kada razgovaraš
10. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju
o Lampica svijetli kada postoji druga telefonska linija o Lampica treperi u toku razgovora

Podijeli:
Loading...